Endret: 12 mar 2016     Opprettet: 13 sep 2010

Styrets oppgaver

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på generalforsamlingen.

Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.

Styrets viktigste oppgaver:

  • anvise fakturaer til betaling

  • styre borettslagets økonomi og vedta bedsjett, herunder foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader

  • treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftskostnader

  • godkjenne nye andelseiere og behandle søknader om bruksoverlating.

  • håndheve borettslagets husordensregler, herunder behandle klagesaker og treffe beslutninger om advarsler og salgspålegg/fravikelser

  • ved behov avholder styret møter, hvor løpende og innkomne saker tas opp. Styret skal føre protokoll over sin saksbehandling og beslutninger

  • behandle klagesaker