Støtte ved oppussing av bad

For beboere som skal pusse opp bad og dermed utføre endringer på badegulv, skal gammelt eksisterende sluk skiftes ut.

Godlia borettslag støtter oppgradering av baderom ved at det gis et tilskudd ved slukbytte på inntil kr. 7000,- inklusive merverdiavgift. Denne støtten gis bare under forutsetning av at følgende punkter er oppfylt:

 

Alt arbeid må utføres av godkjent aut. Rørleggerfirma og i henhold til våtromsnormen. Dette er viktig av hensyn til egen og naboers sikkerhet.

 

Dersom brannskillet mellom leilighetene brytes, så det søkes om godkjennelse fra Plan- og bygningsetaten (PBE) og i den forbindelse så må det dokumenteres at brannskillet tettes på forskriftsmessig måte etter at slukskiftet er utført.

 

Flere andelseiere i borettslaget har nedsenket himling i sine bad. Dersom det gjøres slukskifte over en slik leilighet og det gås gjennom brannmur, så må den som bytter sluk dekke alle kostnader forbundet med tetting av taket fra undersiden. Dette medfører i noen tilfeller også å ta ned himling i badet/leiligheten under og utbedre både brannskillet og den nedsenkede himlingen når denne settes opp igjen.

 

Den som søker om tilskudd må sammen med søknadskjema for dette legge frem følgende: Dokumentasjon for at man har fått nødvendig ferdigattest/godkjennelse fra PBE (dersom gått gjennom brannmur), FDV dokumenter (med bilder). Original faktura samt kvittering på at den er betalt.

 

Søknadskjema for økonomisk støtte ved skifte av sluk fås ved å sende mail til: Godlia@styrerommet.net. Utfylt søknadsskjema sammen med dokumentasjon nevnt i punkt 4, legges i styreleders postkasse i kjellernedgang til Mekanikerveien 11.

 

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:

Rørlegger gjøres oppmerksom på at det ligger elektriske ledninger på begge sider av eksisterende sluk. Forsiktighet må utvises.

Dersom det gjøres elektrisk arbeid på badet, forutsettes dette å bli utført av godkjent aut. firma.

Arbeidet må utføres i henhold til ovennevnte.

Skal man legge fliser på gulv og/eller kasse inn rør, det vil si soil og vannrør som går videre til neste leilighet, anbefaler vi at man sørger for å ha nok fliser i reserve som kan benyttes for eventuelle senere reparasjoner.

Borettslaget må ha adgang til rørene i leiligheter. En del andelseiere har kasset inn rør og/eller har senket taket på badet. Hvis innkassing eller nedsenkede tak må fjernes fordi borettslaget trenger tilgang til rørene, vil andelseier ikke få dekke kostnader til istandsetting, ei heller utbedring av skader som badet eventuelt påføres i forbindelse med fjerning av innkassing eller nedsenking av tak.

 

Dusjing rett på badegulv, som ikke er utbedret i henhold til våtromsnormen, frarådes på det sterkeste.

 

Den enkelte andelseier er selv økonomisk ansvarlig for den skade det forårsaker i egen leilighet, tilstøtende leiligheter og på bygningen for øvrig.

 

Slukskifte utføres vanligvis i sammenheng med totalrehabilitering av badet. I slike tilfeller anbefales det at andelseieren for sin egen sikkerhet sørger for at det tas bilder:

Av rør som blir lagt/slisset inn i vegg. Av hjelpesluk og sluk når disse legges. Av gulvet når gulvet er støpt. Når man legger membran på gulv og vegg i dusjsonene og Når alt er ferdigstilt. Av støp og brannhemmende masse i taket/sluket i leiligheten under.