Endret: 20 mar 2012     Opprettet: 16 jul 2010

Husordensregler for Godlia Borettslag

Som medlem av et bofellesskap må man ta hensyn til øvrige medlemmer i fellesskapet, og leiligheten må derfor ikke brukes slik at det sjenerer andre. Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at disse ordensreglene blir fulgt. Meldinger fra styret og OBOS til borettshaverne ved rundskriv, melding over intern-TV eller oppslag skal gjelde på samme vis som husholdningsreglene bestemmelser, som er en del av leiekontrakten. Vaktmester påser at husordensreglene blir fulgt og melder overtredelser til styret.

Ro i leilighetene.

Det skal være ro i leiligheten fra kl 2300 til kl. 0600. Sang- og musikkøvelser er tillatt i tiden fra kl. 0900 til kl. 2100. Musikkundervisning tillates etter samtykke fra styret. Se til at det ikke er unødig støy i trappeoppgangene. Oppussings- og vedlikeholdsarbeider som medfører støy tillates i tiden 0800 til 2100, med unntak av søn- og helligdager. Styret kan gi dispensasjoner utover disse tidene dersom uforutsette hendelser inntreffer. Et uttrykk for god nabokultur er at en varsler naboene hvis en skal ha en festlig anledning som nødvendigvis medfører mer støy enn normalt.

Sanitærutstyr.

Badekar og dusjnisjer bør ikke benyttes til klesvask da tråder og lo fra tøyet vil stoppe avløpet. Det må bare benyttes toalettpapir og uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet. La aldri en kran stå åpen når rom forlates. Fett, olje og ildsfarlige væsker må ikke tømmes i vasker eller sluk. Hvis et rør springer lekk og stoppekran ikke kan stenges, surres et håndkle eller lignende rundt stedet. La en snipp av håndkleet henge ned i en bøtte eller servant slik at vannet samles opp. Tilkall vaktmester eller håndverker ved skade. Beboerne er ansvarlig for forsvarlig vedlikehold av alt installert sanitærutstyr.

Lufting.

Lufting må ikke skje gjennom entrédør. Montering av vifter i avtrekkskanaler og friskluftanlegg er ikke tillatt. Lufting foretas gjennom vinduene og ved å benytte friskluftventilene.

Balkonger og vinduer.

Det er tillatt å lufte og tørke tøy på innsiden av balkongene, forutsatt at det foretas under balkongrekkens høyde. Markiser må ikke settes opp uten godkjennelse fra styret. Markisene må være ensartet for hver blokk. Snø på balkonger må fjernes straks etter snøfall og det må utvises forsiktighet ved rengjøring av balkongene. Det er ikke tiltatt å sette opp fuglekasse, fuglebrett eller lignende.

Veggedyrkontroll .

Beboeren skal straks melde fra til vaktmester eller styret hvis det oppdages veggedyr, kakelakker eller lignende. Styret skal ha anledning til å uhindret foreta inspeksjon i enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det er veggedyr eller annet utøy. Hvis dette påvises, må beboeren for egen regning gjøre det nødvendige for å få leiligheten rengjort og ellers rette seg etter de pålegg styret kommer med for å få dette gjort.

Renhold av trappeoppganger.

Renhold av fellesarealer utføres av innleid renholdsfirma. Det er beboerne i den enkelte oppgang i fellesskap som har ansvar for at trapper og repoer blir holdt frie for is og snø.

Søppel og avfall.

All søppel skal pakkes forsvarlig inn før den kastes i nedkastluken. Kast aldri brennende ting eller oljet avfall i sjakten. Luken skal tettes til. Misbruk av søppelsjakten kan medføre stenging. Papp og papir legges i egne avfallscontainere. For samtlige punkthus som har utvendige søppelhus gjelder samme betingelser som for sjaktene. Søppel skal ikke settes utenfor søppelhusene eller papircontainerne.

Kjeller og loft.

Taklukene skal være lukket når det regner eller snør. Tøy som tørkes på loft må være vridd slik at det ikke drypper på tregulvet. Kjelleren luftes godt om sommeren, men om vinteren holdes vinduene lukket. Loft- og kjellerdører skal holdes låst. Sportsutstyr skal plasseres i dertil egnet rom.

Tørkeplassene.

Tørkeplassene skal benyttes til lufting og tørking av vasketøy. Tørkeplassene skal ikke benyttes på søn- og helligdager og ikke senere enn kl. 1700 på lørdager. Tørkeplassene skal holdes låst.

Vaskeriet.

For bruk av vaskeriene er det utarbeidet egne regler som finnes oppslått der. Barn i vaskeriet er ikke tillatt uten på foresattes ansvar. Vaskeriene kan benyttes mandag - fredag i tiden 0800 - 2000.

Veier og grøntanlegg.

All parkering (også for besøkende) i stikkveier og på grøntanlegg er forbudt. Vaktmester skal holde veier og grøntanlegg i orden og derfor må alle følge dennes anvisninger. Mat ikke fugler da dette tiltrekker seg rotte og mus til eiendommene. Vern om plen og beplanting.  

Framleie.

Fremleie av leilighet, eller del av denne, må godkjennes av styret. Borettshaveren har ansvaret overfor selskapet for alle skader og ulemper som selskapet eller andre beboere får av hans / hennes fremleie.

Fremleieren må ikke flytte inn før godkjennelse foreligger.

Rullatorer.

Rullatorer og rullestoler tillates hensatt i inngangspartiet forutsatt at dette ikke er til hinder for brannsikker fremkommelighet, samt at disse ikke inneholder brannfarlige materialer.

Navneskilt .

Alle beboere (andelseiere og fremleiere) må ha korrekt skilt på utendørs ringeklokke, postkasse og på egen inngangsdør. Nøkler og skilt skal bestilles gjennom vaktmester og må betales av den enkelte. Dersom beboeren ikke anskaffer slike skilt innen 2 måneder etter innflytting, vil borettslaget gå til anskaffelse av dette på beboerens regning.

Generelle forhold.

Det er ikke tillatt å anskaffe seg hund eller katt. Unntatt er innekatt. Styret kan gi dispensasjon for blinde og andre som trenger tjenestehund. Ny andelseier, som ved erverv av andel i borettslaget har hund eller katt, kan ta sin hund eller katt med ved innflytting, men kan ikke anskaffe hund eller katt etter innflytting.

Det skal i tilfelle søkes til styret om godkjenning av dyrehold, styret kan avslå dersom dyrehold vil medføre vesentlige ulemper i form av allergi eller andre plager for beboere i samme oppgang.

Montering av egne utvendige antenner eller parabol er ikke tillatt.

Det må ikke settes opp plakater eller skilter på husvegger eller grøntareal.

Ytterdører skal holdes låst hele døgnet.

Godlia borettslag er borettshavernes eiendom. Det er borettshaverne som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen blir holdt i førsteklasses stand. Alle utgifter som påføres borettslaget må dekkes av husleieinntektene. For å oppnå best mulige forhold mellom beboerne, og for å holde den høyst mulige standard med minst mulig utgifter, er det alle borettshavernes interesse at husholdningsreglene blir overholdt.

Endringer av husordensreglene skal godkjennes av generalforsamlingen med simpelt flertall..

Oslo, den 4. mai 2011